Tarih için String Format kullanımı

int">
// create date time 2008-03-09 16:05:07.123
DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123);

String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt); // "8 08 008 2008"  year
String.Format("{0:M MM MMM MMMM}", dt); // "3 03 Mar March" month
String.Format("{0:d dd ddd dddd}", dt); // "9 09 Sun Sunday" day
String.Format("{0:h hh H HH}",   dt); // "4 04 16 16"   hour 12/24
String.Format("{0:m mm}",     dt); // "5 05"      minute
String.Format("{0:s ss}",     dt); // "7 07"      second
String.Format("{0:f ff fff ffff}", dt); // "1 12 123 1230"  sec.fraction
String.Format("{0:F FF FFF FFFF}", dt); // "1 12 123 123"  without zeroes
String.Format("{0:t tt}",     dt); // "P PM"      A.M. or P.M.
String.Format("{0:z zz zzz}",   dt); // "-6 -06 -06:00"  time zone


// date separator in german culture is "." (so "/" changes to ".")
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt); // "9/3/2008 16:05:07" - english (en-US)
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt); // "9.3.2008 16:05:07" - german (de-DE)


// month/day numbers without/with leading zeroes
String.Format("{0:M/d/yyyy}", dt);      // "3/9/2008"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);     // "03/09/2008"

// day/month names
String.Format("{0:ddd, MMM d, yyyy}", dt);  // "Sun, Mar 9, 2008"
String.Format("{0:dddd, MMMM d, yyyy}", dt); // "Sunday, March 9, 2008"

// two/four digit year
String.Format("{0:MM/dd/yy}", dt);      // "03/09/08"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);     // "03/09/2008"


String.Format("{0:t}", dt); // "4:05 PM"             ShortTime
String.Format("{0:d}", dt); // "3/9/2008"            ShortDate
String.Format("{0:T}", dt); // "4:05:07 PM"           LongTime
String.Format("{0:D}", dt); // "Sunday, March 09, 2008"     LongDate
String.Format("{0:f}", dt); // "Sunday, March 09, 2008 4:05 PM" LongDate+ShortTime
String.Format("{0:F}", dt); // "Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM" FullDateTime
String.Format("{0:g}", dt); // "3/9/2008 4:05 PM"        ShortDate+ShortTime
String.Format("{0:G}", dt); // "3/9/2008 4:05:07 PM"       ShortDate+LongTime
String.Format("{0:m}", dt); // "March 09"            MonthDay
String.Format("{0:y}", dt); // "March, 2008"           YearMonth
String.Format("{0:r}", dt); // "Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT"  RFC1123
String.Format("{0:s}", dt); // "2008-03-09T16:05:07"       SortableDateTime
String.Format("{0:u}", dt); // "2008-03-09 16:05:07Z"      UniversalSortableDateTime

© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.